بررسی تاثیر باکتری Pasteuria penetrans Group در کنترل نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne spp پسته در شرایط گلخانه

با توجه به اهمیت محصول پسته به عنوان یک محصول صادراتی و با عنایت به اینکه نماتدهای ریشه گرهی یکی از مشکلات مهم پسته کاری های کشور می باشد و از طرفی محدودیت استفاده از سموم نماتدکش به دلیل سمیت بالا و میزان بالای مصرف آن ها جهت کنترل نماتدهای مذکور و خطرات ناشی از مصرف آن برای انسان، دام و محیط زیست موجب گردید تحقیقی به منظور بررسی کنترل نماتدهای ریشه گرهی در پسته توسط باکتری Pasteuria penetrans (Thorne) Sayer & Starr صورت پذیرد تا نتایج آن نه تنها بتواند در سطوح کوچک و در مراکز تولید نهال پسته مورد استفاده قرار بگیرد بلکه با توجه به خصوصیات مطلوب این باکتری از جمله دوام زیاد اندوسپورهای این باکتری در خاک و تحمل بالا در مقابل سرما، گرما و خشکی و انتقال آسان در محیط خاک به وسیله آب، بتواند زمینه ساز آزمایش های تکمیلی در باغ های پسته جهت استفاده و استقرار دایمی اندوسپورهای باکتری در خاک جهت کنترل این نماتدها باشد.

برطبق نتایج بدست آمده باکتری Pasteuria penetrans (Thorne) Sayer & Starr یکی از عوامل موفق در کنترل بیولوژیک نماتدهای ریشه گرهی می باشد. این باکتری علاوه بر جلوگیری از تولیدمثل گونه های جنس Meloidigyne باعث کاهش قدرت نفوذ نوزادهای سن دوم این نماتدها به گیاه نیز می گردد.

منبع:

ه. کریمی پور فرد، م. دامادزاده (1387) بررسی تاثیر باکتری Pasteuria penetrans Group در کنترل نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne spp پسته در شرایط گلخانه، زراعت و باغبانی شماره 79