تاثیر استفاده از کلسیم بر کیفیت وزمان نگهداری سیب

کلسیم یکی از عناصری است که در تشکیل دیواره سلولی و باعث استحکام آن میگردد. یکی از دلایل خم شدن ساقه گیاه و کاهش کیفیت میوه ها کمبود کلسیم در آن است . همچنین کلسیم در رشد دانه گرده، فعال کردن تعدادی از آنزیمها و بزرگ شدن سلول نقش بسزایی دارد. از دیگر نقش های کلسیم سنتز پروتئین و انتقال کربوهیدرات ها در گیاه می باشد و به عنوان یک ماده ضد مسمومیت از سمیت فلزات سنگین محسوب میگردد. نقش این عنصر در افزایش کیفیت میوه در زمان انبار داری و بازارپسندی آن مورد بررسی قرارگرفته است. ولی از آنجایی مه بیشتر نواحی با کمبود این عنصر مهم مواجه است لازم است کشاورزان در زمانی که احساس کردند درخت با کمبود کلسیم مواجه است اقدام به کود دهی کنند.

در این مقاله به تاثیر عنصر کلسیم بر سیب و افزایش کیفیت آن در زمان انبارداری طولانی مدت می پردازیم. یکی از مشکلاتی که انباری داری سیب با آن مواجه است پوسیدگی و قهوه ای شدن آن است. در این تحقیق سیب ها به مدت 20 در محلول کلسیم با غلظت های 1 ، 2 و 4 درصد قرار گرفتند. یک گروه میوه هم به عنوان گروه شاهد در مدت مشابه در آب قرار داده شدند. میوه ها در دمای اتاق در هوا خشک شدند و در کارتن های تخته ای بسته بندی شدند و در دمای 0 تا1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد نگهداری می شوند. پس از دوره های زمانی 30 ، 45 ، 60 و 75 روز ویزگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمایی سیب ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق اهمیت غلظت کلسیم در بهینه سازی کیفیت سیب مورد توجه فراوان قرار گرفته است. کلسیم یک عنصر کم تحرک است به همین دلیل انتقال محدود آن باعث کمبود آن در میوه و ایجاد ضررهای اقتصادی می شود. در نتیجه کاربرد مستقیم کلسیم روش موثری برای جبران این کمبود محسوب می شود. محلول پاشی پیش از برداشت یا تیمار میوه سیب پس از برداشت در محلول های دارای کلسیم بسیار موثر خواهد بود.

اندازه گیری صفات میوه

بعد از طی شدن دوره های ذکر شده، صفاتی از قبیل سفتی بافت میوه، میزان مواد جامد در محلول، میزان اسیدیته محلول، مقدار آنتی اکسیدان در میوه و شکل ظاهری میوه ها مورد بررسی قرار گرفتند.

سفتی میوه ها در زمان برداشت 18 Ib  اندازه گیری شد که به تدریج با دوره انبار داری از میزان سفتی آنها کاسته می شود.

 

استفاده از محلول کلسیم 4 درصد موثرترین روش برای تیمار کاهش وزن می باشد . سیب های که در این محلول قرار داده شده بودند به میزان 3 درصد کاهش وزن و 5 درصد قهوه ای شدن هسته داشتند.  پس از 75 روز نگهداری میزان سفتی آنها 14 Ib بود.

برای اندازهگیری سفتی بافت میوه از فشارسنج دستی استفاده شد. بدین منظور، 10 میوه از هر تکرار انتخاب و  پوست روی میوه از دو طرف قرینه هم برداشته شده و نوک دستگاه با قطر 1/12 میلیمتر به داخل گوشت میوه فرو برده شد و میزان سفتی بافت برحسب نیوتون خوانده شد.

نیترات کلسیم یکی از مشهورترین کودهای کلسیم برای درختان سیب است. اکسید کلسیم در این کود به کار رفته است و توانایی انحلال در آب رادارد. این محصول به شکل پودری به بازار عرضه می گردد و هم زمان نیتروژن و کلسیم را برای درختان سیب فراهم می کند.

کود نیترات کلسیم اغلب برای خاک های نواحی مرطوب و اسیدی قابل استفاده است و مقدار کلسیم مورد احتیاج گیاه را تامین می کند.