راههای دستیابی به خاک غنی از مواد آلی

افزایش محتوای مواد آلی خاک یکی از موثرترین ابزارها جهت بهبود کیفیت خاک است. مواد آلی از تجزیه بقایای گیاهی و جانوری توسط ارگانیسم های طبیعی خاک مانند کرم های خاکی ، اکتینومایست ها یا باکتری ها ، قارچ ها حاصل می شود.
غنی ترین فرم مواد آلی ((هوموس)) است که پس از تجزیه گسترده مواد آلی باقی می ماند. مواد آلی ، مواد مغذی گیاه مثل نیتروژن ، فسفر و گوگرد را به خاک می رساند. این ساختار و هوادهی ، خاک را بهبود می بخشد ، نگهداری مواد مغذی و آب موجود در گیاه را افزایش می دهد و فرسایش خاک را کاهش می دهد.
اشکال مختلف مواد آلی که می توانند در خاک گنجانده شوند :
1- تکه های چمن
2- برگها
3- ساقه ذرت
4- پوشال
5- کودهای دامی
6- لجن
7- ضایعات چوب و فرآوری مواد غذایی
8- کودهای سبز
9- کمپوست (ضایعات آلی تا حدی تجزیه شده)
راههای دستیابی به خاک غنی از مواد آلی :
1- شخم زدن یا مخلوط کردن مواد آلی با بیل
2- برداشتن یک لایه سطحی خاک و مخلوط کردن مواد آلی ، افزودن مواد آلی به زیر خاک ، سپس جایگزینی لایه سطحی
3- استفاده سطحی – پخش مواد آلی بر روی سطح خاک
ادغام مواد آلی سرعت تجزیه را افزایش می دهد و زمان کافی را برای به دست آوردن تمامی فواید مواد آلی خاک و هوموس را کاهش می دهد. استفاده از مواد آلی در سطوح خاک می تواند به عنوان مالچ عمل کند .
افزودنی های نیتروژن :
وقتی مواد آلی دیر تجزیه مانند ساقه ذرت ، کاه و به ویژه ضایعات چوب به خاک اضافه شود ، موجودات خاک شروع به تجزیه مواد آلی می کنند.
افزودن ناگهانی مقدار زیادی غذا برای میکروارگانیسم ها (کربن در مواد آلی) و غلظت های نسبتاً کم نیتروژن در مواد آلی (نسبت کربن بالا به نیتروژن) منجر به تمام شدن منبع نیتروژنی خاک می شود.
نیتروژن ، که مهمترین عنصر غذایی گیاه است ، در این حالت برای استفاده گیاه دیگر در دسترس نیست به همین دلیل ، ممکن است لازم باشد کود نیتروژن به مخلوط خاک/مواد آلی اضافه شود.
میزان کود معمولی برای خاکها هنگام استفاده از نسبت آلی کربن به نیتروژن زیاد ، یک پوند نیتروژن در هر صد پوند مواد آلی است.