فرم مناسب ازت برای محلول پاشی

ازت جزو عناصر غذایی پر مصرف است که  همراه با عنصر کلسیم بیشترین درصد وزنی برگ را شامل می شود. این عنصر به سه فرم آمونیوم، نیترات و اوره یا کاربامید وجود دارد. اوره تنها شکل ازت است که برای محلول پاشی توصیه می گردد زیرا علاوه بر جذب راحت توسط برگ، مقداری از عناصر غذایی دیگر را هم با خود به داخل برگ هدایت کرده و بعبارتی راندمان جذب آنها را افزایش می دهد. این فرم(اوره) پس از وارد شدن به برگ و سیتوپلاسم سلولی براحتی و با صرف حداقل انرژی تبدیل به اسیدآمینه و پروتئین می گردد. مولکول اوره یک فرم آمیدی بنام کاربامید ( carbamide ) است. از طرفی وقتی اوره به محلول داخل تانکر اضافه شود فرآیند انحلال آن گرماگیر بوده و تا حد خوب و موثری محلول سرد می شود.
ازت برای تامین کافی و افزایش ذخیره گیاهی در مراحل پر نیاز مانند پرشدن دانه و مغز رفتن نیاز به تکرار چند نوبت محلول پاشی دارد. برای این کار محدودیت زمانی( از اواخر اسفند و مرحله تورم شروع شده و در ماههای فروردین و اردیبهشت و خرداد تا اواسط تیر) نداریم. بعد از برداشت عناصر روی، بر و کلسیم همراه با اوره توصیه می شود. با کاربرد اسید آمینه مقدار اوره مصرفی به نصف کاهش می یابد و گاهی می توان آن را حذف کرد. در مرحله تورم جوانه ها ازت جزو عناصری است که از اندامهای دیگر گیاه حرکت کرده و مقدار آن چند برابر حد عادی و نرمال می شود ( در جوانه متورم شده که آماده باز شدن و گرده افشانی است) .در این زمان جذبی از خاک صورت نمی گیرد  و از ازت مصرف شده در فصل رشد قبل(شهریور و مهر) از طریق خاکی و محلول پاشی استفاده می کند. لازم به ذکر است که مصرف اوره محلول پاشی  در زمان تورم در گرده افشانی موفق تأثیر گذار است.