هرس درختان پسته

هرس درخت پسته به 2 صورت انجام می پذیرد:

1 هرس سربرداري:

 قطع قسمتي از سر يا انتهاي فوقاني بازو، شاخه و سرشاخه هاي درخت می باشد. با انجام این هرس، شاخه يا سرشاخه و بازو ازمحل بريدگي تحريك شده و رشد جوانه هاي جانبي تشديد مي گردد.
در درختان بالغ، این نوع هرس باعث افزایش شاخه های جانبی در شاخه های 3 تا 5 ساله و کاهش طول شاخه های بلند یک ساله در قسمت بالای تاج درخت می شود که حفظ حداقل یک جوانه رویشی در بالای جوانه گل مهم است. این هرس باعث جلوگیری از رشد بیشتر رویشی و ثمردهی بالا در سال بعد می شود. با توجه به اینکه در ایران هرس درختان پسته بصورت دستی انجام می شود لذا اصلی ترین نکته در این هرس برای کارگران، دانستن اختلاف بین جوانه گل و جوانه رویشی است.

2- هرس تنك شاخه:

  بيخ بركردن شاخه از انتهاي تحتاني است و برای کاهش تراکم شاخه ها ی داخل تاج درخت استفاده می شود. اين نوع هرس باعث تسهيل نفوذ نور خورشيد و جلوگيري از ايجاد سايه در درخت شده، رشد شاخه هاي مثمره مركزي را تسريع کرده و سبب افزایش توليد ميوه مي شود. ضمن آنکه رشد عرضي درخت در بين رديفها را محدود می کند. اين روش هرس تاثير زيادي در تقويت و تحريك رشد رويشي جانبي مثل هرس سربرداري ندارد.( نسبت به شرایط آب و هوایی متفاوت می باشد).

جهت محدود نگهداشتن اندازه درخت، انجام هرس سربرداري و تنك شاخه بصورت ساليانه الزامي است.

فصل هرس

درخت پسته را همانند ساير درختان ميوه سردسيري همه ساله در زمستان و هنگام خواب گياه هرس مي نمايند.

هرس زمستانه باعث ضعف كمتر و تقويت بيشتر جوانه هاي باقي مانده درخت مي شود. عمليات هرس بايستي پس از ريزش برگ (خزان) و قبل از متورم شدن جوانه ها در اواخر زمستان انجام و به اتمام برسد.
هرس تابستانه غالباً در مورد درختان جوان پسته قبل از باردهي انجام مي شود و در درختان بالغ صرفاً جهت حذف شاخه هاي بيمار، معيوب و مانع كه در مسير رفت و آمد باغ هستند، انجام مي شود.
در آمریکا، باغداران پسته از روش مکانیکی برای هرس استفاده می کنند.هرس مکانیکی سریع و کم هزینه است و مساحت زیادی را می توان با استفاده از ماشین در زمان کوتاه هرس کرد. ماشین هرس دارای تعدادی باند دوار است که در ارتفاع یا عرض خاصی تنظیم می شوند. بررسی های انجام شده در آمریکا نشان داده است که اختلافی در میزان محصول در هرس مکانیکی و هرس دستی وجود ندارد چون اگرچه در هرس مکانیکی جوانه گل بیشتری حذف می شود اما با افزایش تعداد پسته در خوشه و درشت تر شدن میوه ها، این نقیصه جبران می شود.