کارآیی کود ها و سموم در pH بالای آب

آبهایی که دارای PH بالا می باشند معمولا باعث کاهش کارآیی کودها و سموم می شوند.

اغلب آب های کشاورزی قلیایی بوده و pH آن بشدت بالاست. بررسی ها نشان داده اند که PH بالای آب بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده می شود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها روی آفت می شود. در pH های بالاتر از 7 (آب های قلیایی) تاثیر بسیاری از سموم ارگانوفسفات و کربامیدی روی آفت کاهش پیدا می کند. کم شدن اثر سموم در نتیجه pH بالای آب را اصطلاحاً هیدرولیز شدن یا شکسته شدن آلکالینی(Alkaline Hydrolysis) گویند.

واکنش هیدرولیز شدن به عواملی از جمله میزان حساسیت سم و کود مورد نظر نسبت pH بالای آب، مدت زمان تماس با آب (بهتر است سم و کود اضافه شده به آب سریعاً استفاده شود)، درجه حرارت محلول و درجه pH خود سم و کود بستگی دارد. در pH های بالاتر از 8، سم و کود به سرعت توسط آب هیدرولیز می شود. به ازای هر 1 درجه افزایش pH آب، میزان شکسته شدن سم و کود 10 برابر افزایش می یابد. برخی آفتکشها و کودها به محض اختلاط با آب دارای pH بسیار بالا، به سرعت تجزیه شده و قبل از شروع محلولپاشی، سم و کود با کیفیت به یک ماده بی اثر بدل می شوند.

در  کشاورزی پیشرفته و مکانیزه، کشاورزان قبل از محلولپاشی اسیدیته تانکر حاوی محلول را توسط دستگاهی بنام pH متر كنترل می کنند تا از میزان تأثیر سم یا کود اطمینان حاصل نمایند. متأسفانه بیشترین pH آب كشاورزی در تابستان، درست در فصل اوج نیاز به محلولپاشی رخ می دهد. مطالعات نشان داده اند بهترین pH برای آب سم پاشی بین 4 تا 7 است. این محدوده pH آب در بسیاری از نواحی كشور یک رؤیاست و بهترین راه حل، آن است که قبل از اضافه نمودن سم یا کود به تانکرpH آب داخل تانکر توسط pH متر کنترل شود و در صورت وجود pH بالا، با استفاده از بافرهای (مواد شیمیایی) مخصوص، pH را به زیر 7 کاهش داده و پس از آن سم یا کود را به آب اضافه کرده و محلولپاشی را انجام داد.