قارچ کش

VERDUN 80 WG

 800g/Kg FOSETYL-AlUMINIUM

(AGRI SCIENCES – TURKEY)

گروه شیمیایی : Phosphonate

 

وردون  قارچ کشی سیستمیک  است که به سرعت توسط برگها و ریشه جذب می گردد و دارای حرکت دو طرفه در آوند های چوبی و آبکش است . این قارچ کش با خاصیت بازدارندگی از جوانه زنی اسپور و توقف رشد میسیلیوم،  قارچ های ائومیست را کنترل می کند، همچنین علاوه بر این با افزایش بازدهی سیستم دفاعی گیاه از طریق القای مقاومت در گیاهان به طور غیر مستقیم در کاهش حساسیت گیاه میزبان موثر است.

مدیریت مصرف : در صورت نیاز به تکرار، محلول پاشی حداکثر 3 بار و با نظر کارشناس، به فاصله دو هفته صورت گیرد.

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 30 در پسته روز می باشد.

راهنمای مصرف:

فوزتیل آلومینیوم  در هیات نظارت بر سموم ایران برای کنترل آفات زیر به ثبت رسیده است:

نوع محصول نوع بیماری میزان مصرف
پسته گموز پسته (Phytophthora spp) 5/2 در هزار

جدول توصیه مصرف در سایر کشورها:

خربزه، خیار سفیدک دروغی pseudoperonospora cubensis 2 در هزار
مرکبات گموز مرکبات

phytophthora citrophthora

3-2 در هزار
گلابی آتشک گلابی

Erwinia amylovora

4 در هزار
پیاز سفیدک داخلی پیار

Peronospora destructor

5/1 در هزار
گوجه بادزدگی سیب زمینی

Phythophthora infestans

5/2 در هزار