آگروپتاسیون
                                                             

پتاسیم محلول در آب……………….. 20%

                                                       مطمئن ترین محرک رشد برای گیاهان
معرفی محصول:
آگروپتاسیون جهت کنترل و تنظیم حرکت آب و توزیع مواد مغذی از برگ ها به میوه و بقیه قسمت های گیاه کاربرد دارد. پتاس باعث افزایش مقاومت گیاه در شرایط کم آبی شده و همچنین در مرحله شکل گیری میوه، باعث بهبود اندازه نهایی میوه و افزایش زود رسی، مقدار قند و کاهش اثر مسمومیت روغن های امولسیون شونده (ولک) می شود. در این محصول از نوعی اسید کربوکسیلیک خاص (AMEC) استفاده شده که این نوع اسید آلی باعث اثرگذاری سریع این محصول روی گیاه می گردد.
کاربرد:
کاهش تعرق گیاهی.
کاهش مسمومیت گیاهی.
افزایش جذب آب و افزایش سایز نهایی میوه.
بهبود ثبات و استحکام میوه و افزایش قند میوه.
دستورالعمل و میزان مصرف :

محلول پاشی:3-2 لیتر در 1000آب، 2 تا 4 مرتبه تکرار.

سایزها:

01