نیترات کلسیم

 

نیتروژن کل …………………………………………………. 16/25 %

% 26 ………………………………………….. CaOاکسید کلسیم

% 19/4 …………….. Ca مقدار کلسیم محلول در آب به صورت

6 ……………………………………..  در محلول 10 درصد pH

 

نوع محصول:

نیترات کلسیم، محصولی با استانداردهای بالاست که می تواند کلسیم موردنیاز گیاهان را تامین کند. این کود با قابلیت انحلالی بالا، از ترکیب نیتروژن به فرم نیترات و کلسیم کاملا محلول تشکیل شده است که باعث افزایش استحکام دیواره سلولی گیاهان، افزایش توسعه رشد ریشه، افزایش سنتز پروتئین، تقسیم سلولی و انتقال کربوهیدرات، افزایش کیفیت و کمیت محصول و در نهایت افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت می شود.

 

میزان و دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 2 تا 5 کیلوگرم در هزارلیتر آب

درختان میوه: 2 تا 5 کیلوگرم در هزارلیتر آب