کدی فول مولیبدن- بر

مولیبدن………………………4%
بر…………………………….. 4%

معرفی محصول:

  CODIFOL-MB با متابوليسم مطلوب نيترات باعث رشد رويشى گياهان مى شود. همچنين اين محصول سرعت حركت مواد ( هورمون ها، كودها،سموم و…) را در گياه، از محل ورود تا غشاى سلولى افزايش مى دهد.

کاربرد CODIFOL-MB :

  • ضروري براي سوخت وساز ازت
  • ضروري براي تشكيل كلروفيل
    • مؤثر در ساخت ‌وساز فسفر و آهن
    • تقسیم سلولی بافت­های مریستمی، تشکیل جوانه­های گل و برگ، ترمیم بافت پیوندی، متابولیسم قند و کربوهیدرات­ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن، انتقال کلسیم و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت­های گیاهی، سنتز پروتئین.

دستورالعمل و میزان مصرف :

محلول پاشی: 2-1 لیتر در 1000 لیتر آب.
میوه ها: اولین بار قبل از گلدهی، دومین بار پس از ریختن گلبرگ ها، سومین بار پس از تشکیل میوه و چهارمین بار نیمه رسیده بودن میوه.
سبزیجات: نخستین بار پس از کامل شدن برگ های اولیه، دومین بار 20 روز بعد، سومین بار 20 روز بعد از آخرین بار.
تاکستان: اولین بار 3-4 برگی، دومین بار قبل از گلدهی.
درختان زیتون: اولین بار قبل از گلدهی، دومین بار اواسط شهریور.

مصرف خاکی: 4-6 لیتر در هکتار.

سایزها:

 

01