سال-واکس کلسیم

 

نیتروژن کل……………………………………….3%
پتاسیم محلول در آب…………………………15%
کلسیم محلول در آب………………………….14 %

    اصلاح کننده خاک های دارای مسئله شوری

معرفی محصول:

سال-واکس کلسیم با مواد آلی زیاد حاوی کربوکسیلات کلسیم غنی شده است. این کود سبب فعال سازی ریشه ها، جذب بهینه کلسیم، حفاظت از گیاهان گلدار در مقابل شوری خاک ، افزایش تهویه خاک، بهبود جذب آب، مواد غذایی و مکانیسم های انتقال مواد در گیاه می شود.

کاربرد SAL-WAX Ca:
افزایش رشد ریشه و افزایش جذب، انتقال آب و مواد غذایی به گیاه.
تجمیع کلسیم در خاک و بهینه سازی جذب کلسیم.
حفاظت از گیاه و اصلاح خاک در شرایط شوری.

دستورالعمل و میزان مصرف :
مصرف خاکی:

برای افزایش رشد ریشه و جذب کلسیم، کاربرد 1-2 کیلوگرم در هکتار تا حدی که مصرف سالیانه به 20-30 کیلوگرم در هکتار
برای حفاظت گیاه در مقابل شوری، اعمال 2-3 کیلوگرم در هکتار در هفته تا حدی که مصرف سالیانه 30-50 کیلوگرم در هکتار

سایزها:

02