تاثیر کود سیلیکات پتاسیم بر عناصر مغذی موجود در خاک و سیلیکون برای گندم در زمستان (در فضای باز)

 مقدمه

گندم یکی از مهمترین محصولات غذایی در جهان امروز است. مواد مغذی موجود در خاک یکی از مهمترین عواملی است که عملکرد و کیفیت گندم را تحت تاثر قرار می دهد. در سال های اخیر به دلیل مصرف غیرمعقول یا کم کود در تولید گندم، خاک سفت شده و عناصر مغذی خود را از دست داده است. کود سیلیکات پتاسیم، کودی است که به آهستگی اثر کرده و به سختی در آب حل می شود. به همین دلیل برای رشد گیاهان مفید است و مقاومت آنها را در برابر بیماری ها و آفات بهبود می بخشد. یون های اسیدی موجود در پتاس های قدیمی می تواند باعث اسیدی شدن خاک شود. لازم به ذکر است که کود سیلیکات پتاسیم حاوی یون های اسیدی نیست و به همین دلیل خاک را اسیدی نمی کند. در نتیجه باعث بهبود خاک های اسیدی می شود.

مطالعه روی سیلیکات پتاسیم

مطالعات قبلی در مورد سیلیکات پتاسیم در کشاورزی بیشتر درمورد مقاومت در برابر نمک و قلیایی و محلول پاشی بوده است. هنگامیکه غلظت سیلیکون در بافت های گیاهی افزایش پیدا می کند، مقاومت گیاه در برابر طیف وسیعی از تنش های بیولوژیکی و غیرزیستی بهبود پیدا می کند. با این حال، سیلیکات پتاسیم اسپری شده روی برگ ها نمی تواند بطور موثری جذب شده و توسط بافت های گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

مواد مغذی موجود در خاک با مقدار کود مصرفی ارتباط نزدیکی دارد. طبق مطالعات انجام شده، مصرف کودهای آلی و معدنی می تواند بطور قابل توجهی فعالیت میکروبی خاک و مواد مغذی، و خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود بخشد. کاربرد کود سیلیکات پتاسیم باعث ارتقای سطح محتوای آب موجود در خاک در مراحل آب بندی و خوشه گیری گندم می شود. همچنین ph خاک را افزایش داده و به کاهش اسیدی شدن خاک کمک می کند.

سیلیکون یکی از اجزای اصلی خاک است که در رشد و نمو گیاهان نقش مهمی دارد؛ باعث رشد ریشه گیاه و افزایش فعالیت ریشه و جذب آب و مواد مغذی می شود.

نتیجه گیری

اگر مقدار معینی از کود سیلیکات پتاسیم را با کودهای معمولی ترکیب کنیم، مواد مغذی و عناصر سیلیکونی خاک بهبود پیدا می کند. در نتیجه مواد غذایی بهتر جذب شده و رشد و نمو گندم افزایش پیدا می کند. سیلیکون و سیلیسیم موجود در خاک با میزان سیلیکات پتاسیم نسبت مستقیم دارد.