حشره کش
CANIPLAN 20 SP
200g/kg  ACETAMIPRID

(CANSA – TURKEY)

نام عمومی : استامی پراید
neonicotinoid : گروه شیمیایی

جانی پلان حشره کش سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از طریق اختلال در عمل گیرنده های عصبی نیکوتینیک استیل کولین بر روی سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره تاثیر می گذارد.
مدیریت مصرف : این حشره کش صرفا پس از غروب آفتاب استفاده شود . در محل هایی که زنبورعسل نگه داری می شود، ترجیحا این حشره کش در دمای زیر 21 درجه سانتی گراد به کار گرفته شود همچنین ضروری است 84 ساعت قبل از استفاده به زنبورداران اطلاع رسانی شود تا در صورت تمایل امکان جمع آوری زنبورها و کندوها برایشان فراهم باشد.به صورت جدی از مصرف روی گیاهان زینتی که برای زنبورهای گرده افشان جذاب هستند خودداری گردد.از اختلاط این حشره کش با سایر سموم که باعث اثرات سینرژیستی در تاثیر آنها روی گرده افشان ها می شوند خودداری نمایید . به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این حشره کش را در تناوب با سایر حشره کش ها مصرف گردد.
راهنمای مصرف :
استامی پراید در هیات نظارت بر سموم ایران برای کنترل آفات زیر به ثبت رسیده است:

نوع محصول نوع بیماری میزان مصرف
پسته پسیل  پسته

(Agonascena pistaciae)

2/0- 25/0  در هزار
سیب کرم سیب

(Cydia pomonella)

5/0 در هزار
سیب مینوز لکه گرد سیب

(Leucoptera scitella )

5/0 در هزار
مرکبات بالشتک مرکبات

(Pulvinaria auranti )

5/0 در هزار

جدول توصیه مصرف در سایر کشورها :

پنبه شته جالیز

Aphis gossypi

زنجرک

Asymmetrasca decedens

سفید بالک توتون

Bemisia tabaci

100 گرم در هکتار

 

 

100 گرم در هکتار

 

400 گرم در هکتار

سیب زمینی سوسک کلرادوی سیب زمینی

Leptinitarsa decemlineata

60 گرم در هکتار
گوجه فرنگی فضای باز سفید بالک توتون

Bemisia tabaci

300 گرم در هکتار
گوجه فرنگی گلخانه ای سفید بالک گلخانه ای

Trialeurodes vaporariarum

300 گرم در هکتار
سیب شته سبز سیب

Aphis pomi

200 گرم در هزار
پسته پسیل پسته

Agonoscena pistaciae

200 گرم در هزار
هندوانه شته سبز هلو

Myzus persicae

250 گرم در هکتار
فلفل گلخانه ای سفید بالک توتون

Bemisia tabaci

300 گرم در هزار