کدی ارگان A-50

آمینواسید آزاد……………………….53%

ازت……………………………………11%

نیترات………………………………..1/5%

آمونیوم……………………………….9/5%

فسفر محلول در آب……………….14/5%

پتاسیم محلول در آب……………..16/5%

اسیدیته………………………………5

محرک زیستی

معرفی محصول:

این محصول حاوی اسیدآمینه آزاد (با عملکرد بیولوژیک) می باشد. این ترکیب همراه با AMEC باعث کمک به تشکیل پروتئین و تقسیم سلولی می شود.

کاربرد CODIORGAN A-50:

  • بهبود فعالیت بیولوژیکی اطراف ریشه.
  • افزایش رشد و فعالیت ریشه در همه گیاهان.
  • افزایش متابولیسم  در زمان اوج مصرف( جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی)
دستورالعمل مصرف:
بصورت محلول پاشی به میزان 2-1 کیلوگرم در 1000لیتر آب و مصرف خاکی 2-1 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود.
سایزها:
02