بی ار-59

 


کلسیم ………………………….25%
منیزیم ………………………….0.3%
                                                                                      حفاظت گیاهان و میوه ها

معرفی محصول :
مخلوطی از اسید آلی و کلسیم که روی گیاه موثر است.
کاربردBR-59:
نگهداری و تقویت کوتیکول
افزایش مقاومت به انواع تنش ها(حفاظت در برابر کم آبی و آفتاب سوختگی)
افزایش مکانیسم دفاع از خود

دستورالعمل و میزان مصرف :

محلول پاشی: 5-3 لیتر در 1000 لیتر آب و تکرار هر 14-10 روز.

سایزها:

01