اگروزیلاتو-منگنز-پلاس

منگنز……………………….17%

غنی شده با عناصر گیاهی

معرفی:

اصلاح کننده کمبود شدید منگنز، کود جامد محلول در آب.

کاربرد:

  • برطرف کننده کمبود منگنز در همه گیاهان.

دستورالعمل و میزان مصرف:

محلول پاشی: 2.5-2 کیلوگرم در 1000لیتر .

سایزها:

02