بیوراد-20 

مجموع هیومیک و فولویک……………………. 20%
هیومیک……………………………………………. 8%
اسید فولویک……………………………………. 12%
اسیدیته……………………………………………6.5

                                                                            محرک زیستی با منشاء گیاهی
معرفی محصول:
بیوراد غنی از هیومیک و فولویک اسید با منشا گیاهی است. قابلیت انحلال بالا و pH کمی اسیدی، محصول منحصر به فرد با مشخصات عالی برای استفاده در همه سیستم های آبیاری می باشد.

کاربرد BIORAD-20:

ارائه مواد آلی به همه گیاهان و بهبود ساختار خاک
توسعه رشد ریشه و افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه
جلوگیری از بیماری های ناشی از باکتری و قارچ در محصولات

افزایش فضای بین ذرات رس و سبک کردن خاک های فشرده و سنگین.

افزایش نگهداری آب در خاک.

قابل جذب کردن عناصر فلزی

افزایش انتقال مواد غذایی از خاک به گیاه.

افزایش سرعت و درصد جوانه زنی.

افزایش موجودات ذره بینی مفید خاک.

دستورالعمل و میزان مصرف :

مصرف خاکی:  3-2  لیتر در هکتار با 2 تا 4 مرتبه تکرار.

سایزها:

01