بروکال پلاس

کل کلسیم محلول در آب …………………..10%
بٌر محلول در آب ……………………………..0/9 %

معرفی محصول:
“بروکال پلاس ” ترکیبی از کلسیم و بر می باشد که سبب افزایش استحکام و سازگاری گیاه از زمان شروع دوره رشد گیاه       می گردد.

کاربرد BOROCAL PLUS:

  • تاثیر روی آنزیم­ها و دخالت بر فرآیندهای هورمونی
  • تشکیل دیواره سلولی و قابلیت انعطاف پذیری گیاهان
  • تقسیم سلولی و حفظ استحکام سلول و نفوذپذیری غشا در نتیجه افزایش کیفیت میوه
  • با حفظ و پایداری سلول­های گیاهی و افزایش قدرت بافت مانع از ایجاد بسیاری از بیماری­های فیزیولوژیکی در محصولات

دستورالعمل و میزان مصرف :

محلول پاشی: 3 کیلوگرم در 1000لیتر آب هر 7 تا 12 روز پیش گلدهی تا تشکیل کامل میوه.

این محصول با گوگرد، مس و فسفات ها نباید ترکیب شود.

سایزها:

02