کدی ارگان A-33

 

اسید آمینه آزاد …………………….. 5%
نیتروژن کل ……………………………5%
فسفر…………………………………..5%

محتوای بالای آمینواسید بالا

معرفی محصول:

CODIORGAN A-33 حاوی غلظت بالای اسید آمینه آزاد، فعال فتوسنتزی و بیولوژیکی است. این ترکیب باعث تسهیل تقسیم سلولی و تشکیل پروتئین می شود.
کاربردCODIORGAN A-33:

  • محرک رشد و فعالیت ریشه گیاه.
  • افزایش فعالیت بیولوژیکی در اطراف ریشه.
  • بهبود متابولیسم در زمان بیشترین نیاز گیاه( جوانه زنی، گلدهی و …)

دستورالعمل و میزان مصرف:

مصرف خاکی: 3-5 لیتر در هکتار.

محلول پاشی: 3-5 لیتر در 1000لیتر آب در بیشترین زمان فعالیت ( جوانه دهی،  گلدهی و رسیدن ).

سایزها:

01