پی جی ار-IV

 

اسید آمینه ……………………………..4%
نیتروژن کل  ………………………….5.7%
فسفر محلول در آب  ………………….5%

                                                 فعالیت زیستی گیاهی بر اساس سنتز اسید آمینه 
معرفی محصول:

محصولی است که  با سنتز آمینواسید و بخصوص کربوهیدرات فرموله شده که بسیار کارآمد و مورد استفاده همه گیاهان می باشد.

کاربردP.G.R-IV:

فعال کننده و محرک در زمان اوج مصرف و شرایط تنش( دمای پایین، کم آبی، سمیت گیاهی و…).

افزایش اثر آفت کش، علف کش و محلول پاشی مواد مغذی.

تحریک فعالیت و توسعه ریشه در گیاهان.

دستورالعمل و میزان مصرف:

محلول پاشی: 2 لیتر در 1000لیتر آب در زمان بیشترین فعالیت گیاه( جوانه رنی، گلدهی، رسیدگی و …).

مصرف خاکی: 5-10 لیتر در هکتار.

سایزها:

01