کدی بر-L

بر…………………..10%

اتانولامین

اصلاح کننده بر ارگانیک

   معرفی محصول:

CODIBOR-L برطرف کننده کمبود بر می باشد. این محصول به میزان 100 درصد با اتانولامین ترکیب شده که باعث جذب و حلالیت بالای بر می شود.

این محصول در درختان خزان کننده سبب تسهیل و تسریع ورود به خواب زمستانی می گردد.

کاربرد CODIBOR-L:

  • بهبود لقاح.
  • بهبود تشکیل دیواره سلولی.
  • تشکیل جوانه های برگ و گل.
  • اصلاح کننده کمبود بر در همه گیاهان.
  • افزایش مقاومت گیاه به سرما و بیماری ها.
  • رشد ریشه و انتقال مواد محلول در بین سلول ها

دستورالعمل مصرف:

بصورت محلول پاشی 1 لیتر در 1000 لیتر آب، 2 بار تکرار قبل از گلدهی و 2لیتر در 1000لیتر آب، در زمان خزان و همپنین مصرف خاکی3 لیتر در هکتار توصیه می گردد.

سایزها:

01