کدی هیومیک

مجموع هیومیک و فولویک…………………18%

هیومیک اسید………………………………..17%

فولویک اسید………………………………….1%

پتاسیم………………………………………….3%

معرفی محصول:
کودی هیومیک دارای مقدار قابل توجهی اسید هیومیک است و برای مصارف خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول مناسب کشت ویژه، خاکهای دارای کمبود مواد آلی، ساختار ضعیف و همچنین مزارع تازه کشت شده می باشد.
کاربردCODIHUMIC:
فراهم سازی مواد آلی به تمام محصولات کشاورزی و بهبود ساختار خاک.
محرک رشد ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان.

میزان و دستور العمل مصرف:
مصرف خاکی: 5-7 لیتر در هکتار در هر دوره آبیاری.

سایزها:

01