کدی استرین اکسترا

 

آهن ……………………………. 6 %
نوع کلات ……………………… EDDHA
ایزومر اورتو- اورتو …………….. 4/8 %

نوع محصول:
این محصول حاوی آهن محلول 6% (EDDHA) با ایزومر اورتو-اورتو 4/8 درصد می باشد که در بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان نقش دارد و فعالیت آنزیم ها را تنظیم می کند.

کاربرد:
– بهبود سنتز کلروفیل گیاهی
– افزایش فتوسنتز در گیاهان
– نقش موثر در ساختار پروتئین ها

میزان و دستورالعمل مصرف :
گیاهان زینتی: 2-5 گرم در هر متر مربع
انگور: 10-15 گرم برای هر درخت
مرکبات (درختان جوان): 10- 30 گرم برای هر درخت
مرکبات (درختان بالغ): 70-150 گرم برای هر درخت
سایر درختان: 20-70 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی: 2-5 کیلوگرم در هکتار