سولفات آمونیوم

نیتروژن ………………………………….. 21 %
گوگرد …………………………………… 24/3 %

معرفی محصول:
مصرف کود نیتروژنه به صورت اوره طی سالیانه گذشته، در افزایش شوری خاک های کشاورزی کشور بسیار تاثیرگذار بوده است. جهت رهایی از این مشکل، یکی از بهترین گزینه ها، استفاده از سولفات آمونیوم به عنوان ترکیبی ویژه برای خاک های شور و قلیایی است.

کاربرد:
– افزایش مقاومت گیاه به کم آبی
– افزایش اثرگذاری و جذب فسفات در صورت استفاده ی همزمان با کودهای فسفاته
– جلوگیری از زردی و ریزش برگ ها
– افزایش رشد در برگ ها و رشد تاج در درختان
– افزایش کمیت و کیفیت محصولات

میزان و دستورالعمل مصرف:
گیاهان زراعی: 300 تا 400 کیلوگرم در هکتار (همراه با آبیاری)
درختان میوه: 300 تا 500 گرم برای هر درخت (چالکود)