سولفات پتاسیم

 

%50 …………………………… K2Oپتاسیم محلول در آب

%17/5 ……………………………………. SO3 گوگرد محلول

میزان کلر ……………………………………….. 0/5>

 

نوع محصول:

سولفات پتاسیم (سولوپتاس) منبع غنی و عالی برای تغذیه گیاهان می باشد. پتاسیم و سولفور جهت سنتز ویتامین ها، نشاسته و قندها، پروتئین ، فعالیت های آنزیمی و در نهایت افزایش کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی بکار می رود.

 

میزان مصرف:

سبزیجات و گیاهان گلخانه ای:  5 تا 9 کیلوگرم در هکتار

گیاهان زراعی: 7 تا 12 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه: 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار