ترکیبات                            

ماده آلی………………………..  35%

نیتروژن………………………..   8%

اسید آمینه آزاد…………………   9.1%

بور…………………………….    0.11%

روی…………………………..    0.39%

آهن……………………………     0.52%

مس……………………………     0.11%

 

پگاسوس با میزان بالایی ماده آلی حاوی انواع اسیدهای آمینه که از هیدرولیز آنزیمی عصاره گیاهی به دست آمده یک ضد تنش و محرک رشد عالی است. با توجه به نقش اسیدهای آمینه در ساخت پروتئین ها، افزایش کلروفیل و فتوسنتز، پگاسوس باعث مقاومت گیاه به انواع تنش های محیطی مانند گرمای شدید، سرمازدگی و خشکی می گردد و همچنین بهبود دهنده جذب سایر مواد شیمیایی می باشد و نهایتا منجر به افزایش عملکرد و کیفیت محصول می گردد.