ترکیبات                             

عصاره جلبک دریایی………….. 20%

ماده آلی………………………..  20%

اسید آلجینیک…………………..   1%

اسید آمینه آزاد…………………   0.6%

منگنز………………………….    0.2%

بور…………………………….    0.15%

مولیبدن………………………..    0.15%

آهن……………………………     0.1%

مس……………………………     0.02%

آلجی سی عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum  است که حاوی هرمون هایی مانند اکسین و سیتوکینین، اسید آمینه های آزاد، مواد  ریز مغذی، الیگوساکارید، آلجینیک اسید  و اسید امینه بتائین، توسط مدرن ترین فناوری استخراج عصاره جلبک های دریایی استخراج گردیده است. این ترکیب ضمن افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی نظیر سرما، گرما و خشکی، با وجود  اکسین و سیتوکینین باعث رشد و تقسیم سلولی و  افزایش فتوسنتز  و نهایتا باعث افزایش رشد ریشه، شاخه های جانبی و تحریک گلدهی می گردد. اختلاط جلبک دریایی الجی سی با عناصر مورد نظر گیاه مانند ماکرو و میکرو المنت ها باعث افزایش عملکرد جلبک دریایی می گردد.